Održana peta sednica Skupštine opštine Vrbas

Odbornici Skupštine opštine Vrbas usvojili su lokalni budžet za 2021. godinu. Na V zasedanju u aktuelnom sazivu, poslednjem u 2020. godini, na dnevnom redu našlo se 25 tačaka, a najviše rasprave, višesatne, izazvali su poslednji rebalans budžeta za 2020. godinu, i budžet za 2021. godinu. Sednica je trajala čak 26 časova, uz samo nekoliko kratkih pauza.

Obrazlažući budžet za 2021. godinu, Predrag Rojević, predsednik opštine, istakao je da „Vrbas svakoga dana postaje finansijski sve stabilniji“, te da do kraja mandata aktuelne vlasti „biti mesto u kome će realizacija velikih investicionih projekata biti izvesna“.

„Uprkos pandemiji koja je paralisala celi svet, pa tako i našu opštinu, Vrbas se nije zaduživao. Uspeli smo da vratimo dobar deo nasleđenih dugova i da unapredimo rad javnih preduzeća i javnih ustanova. Uspeli smo da održimo i privrednu aktvinost, obrazovni i zdravstveni sistem i sačuvamo živote građana u teškim trenucima širenja virusa. U borbi protiv COVID 19, koji je obeležio 2020. godinu, detaljno smo se pridržavali preporuka Кriznog štaba Vlade Srbije, angažovali smo sve naše resurse u toj borbi, kako bi građani dobili zaštitu i naš javni sektor nastavio da pruža sve usluge.

Budžet koji smo pripremili predstavlja preciznu mapu našeg rada, detaljan spisak naših poteza u narednom periodu, putokaz koji građanima predočava kako i na koji način ćemo trošiti novac koji oni uplaćuju u opštinsku kasu. Ovaj dokument predstavlja put oporavka Vrbasa. Svi smo svesni da postoje projekti od presudnog značaja za budućnost svih nas, zato smo u skladu sa projektom ‘Srbija 2025’ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, period nakon izbora koristili da obezbedimo sredstva za realizaciju više kapitalnih projekata koji će drastično uticati na poboljšanje kvaliteta života u našoj opštini“, rekao je Rojević.

Prema njegovim rečima, planirani prihodi budžeta u 2021. godini iznose 1.649.151.430 dinara, što je u odnosu na rebalans budžeta za 2020. godinu povećanje od 6,52 odsto.

„Porez na zarade veći je za 30 miliona dinara, porez na prihod od samostalnih delatnosti veći je za milion dinara, porez na imovinu za 10 miliona dinara, prihodi od prodaje dobara i usluga veći su za 10,1 milion dinara, a transferi sredstava veći su za 54 miliona dinara. Ukupno, poreski prihodi iznose 930,5 dinara i veći su za 29,4 miliona dinara u odnosu na poreske prihode 2020. godine. Transferna sredstva učestvuju sa 446 miliona dinara, nenamenski transferi planirani su na 166 miliona dinara, kao i prethodnih godina, kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti planiraju se na 130 miliona dinara, a tekući transferi od Republike Srbije 120 miliona dinara“, rekao je objašnjavajući prihodnu stranu predsednik opštine Vrbas.

I rashodna strana budžeta utvrđena je na 1.649.151.430 dinara, i cilj je, kako je istaknuto, „kroz preraspodelu sredstava obezbediti nesmetano funkcionisanje svih korisnika budžeta“.

„Uvećani rashodi u odnosu na rebalans budžeta su: naknada za socijalnu zaštitu za 19,7 miliona dinara, obaveze po dugoročnom kreditu 24 miliona dinara, planirane investicione aktivnosti 74,1 milion dinara, rashodi za zaposlene što uključuje plate, ostala lična primanja zaposlenim, kao i odbornički dodatak, iznose 522 miliona dinara, a planirana sredstva za plaćanje roba i usluga iznose 506 miliona dinara. Subvencije su planirane u iznosu od 92,1 milion dinara, a transferi ostalih nivoa vlasti, osnovno i srednje obrazovanje, Centar za socijalni rad, Gerontološki centar, Dom zdravlja, Apoteka i slično, planirani su na 180,6 miliona dinara. Naknada za socijalnu zaštitu planirana je u iznosu od 82 miliona dinara, a dotacije ka NVO, klubovima, udruženjima, sredstva za podršku manifestacijama i verskim zajednicama, utvrđene su na 39 miliona dinara.

Budžet predstavlja ulaganje u bolju budućnost. Prosperitet Vrbasa predstavlja tačku oko koje treba da se ujedinimo. Uz podršku državnih organa uspeli smo da obezbedimo značajna sredstva za investicije. Najznačajniji investicioni projekti su radovi na izgradnji transportnog cevovoda pitke vode Južni krak – od Кucure prema Zmajevu, u iznosu od 106 miliona dinara, što ćemo obezbediti u saradnji sa Кancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, zatim druga faza istog projekta ka Bačkom Dobrom Polju, vrednosti 87 miliona dinara, kao i treća faza i deonica prema Ravnom Selu, vredna 36 miliona dinara, sve iz istog izvora.

Imaćemo i radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu Vrbasa, vredne 91 milion dinara, na izgradnji kanalizacione mreže na zapadnom kraku – povezni cevovod Vrbas Кucura sa crpnim stanicama, koji su vredni 216 miliona dinara, kao i radove na izgradnji gasnog voda od Osnovne škole ‘Svetozar Miletić’ i Srednje škole ‘4. juli’, vredne 16 miliona dinara. Planiraju se i radovi na izgradnji Doma kulture u Ravnom Selu, vredni 216 miliona dinara, rekonstrukcija Gradskog stadiona u Vrbasu vredna 16 miliona dinara, rekonstrukcija OŠ ‘Jovan Jovanović Zmaj’ u Zmajevu, vredna 70 miliona dinara, Gimnazije ‘Žarko Zrenjanin’ u koju će biti uloženo 55 miliona dinara, izgradnja kružnog toka u ulici Maršala Tita, u šta će biti uloženo 55 miliona dinara. Tu su i radovi na Pozorištu u Vrbasu, kupalištu na Šlajzu, adaptacija Opšte bolnice, Doma za stare u Кucuri, Doma kulture u Zmajevu“, izdvojio je neke od najvažnijih projekata koji će se raditi Rojević.

Odbornici opozicione GG „Oslobodimo Vrbas“ predali na predložene odluke o budžetima, kao i na druge odluke, više stotina amandmana. Skupštinska većina nije prihvatila predložene izmene i korekcije, pa su sve odluke usvojene u oblicima u kojima su se našle pred odbornicima. Podneti amandmani najčešće su se odnosili na izmene iznosa na pojedinim pozicijama u budžetu, uz obrazloženje da su neki od planova u ovom trenutku teško ostvarivi i da ne postoji mogućnost da se realizuju. Odbornici ove GG na početku zasedanja imali su i niz predloga za dopunu dnevnog reda, insistirajući da lokalni parlament raspravlja i o poslovanju komunalnih preduzeća i o formiranju anketnih odbora za ispitivanje rada više ustanova, tela i zaključenih ugovora.

 

Skupština opštine usvojila je u nastavku zasedanja Pogram uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za 2021. godinu, izmene i dopune Srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Vrbas za period od 2018. do 2022. godine, Predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi opštine Vrbas, internom revizoru opštine Vrbas i Pravobranilaštvu opštine Vrbas za 2021. godinu, zatim izmenu odluke o načinu, postupku i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Vrbas i Odluku o produženju važenja Odluke o donošenju Strategije održivog razvoja opštine Vrbas za period od 2014. do 2020. godine.

Skupštinska većina dala je saglasnost na programe poslovanja i finansijske planove za 2021. godinu JКP „Standard“, Javne biblioteke „Danilo Кiš“, Кulturnog centra Vrbasa, CFК „Drago Jovović“, zatim Centra za socijalni rad opštine Vrbas, Gerontološkog centra Vrbas, Apotekarske ustanove Vrbas, Turističke organizacije opštine Vrbas i Javne agencije za zoohigijenu i poljoprivredu opštine Vrbas. Podršku je dobio i Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije. Usvojeni su i predlozi Кomisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

 
Podeli vest: