Заказана XV седница Скупштине општине Врбас

Сања Жигић, председница Скупштине општине Врбас, заказала је за петак, 29. април, XV седницу локалне самоуправе.

На основу члана 38. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 / и члана  91, 92, и 94. Пословника Скупштине општине Врбас  /„Службени лист општине Врбас“, број 36/2020/

САЗИВАМ XV седницу Скупштине општине Врбас

Седница ће се одржати у петак, 29. априла 2022. године са почетком у 10.00 часова, у сали за седнице СО Врбас, у Врбасу у улици Маршала Тита број 89, у сали на IV спрату.

За ову седницу предложен је следећи Дневни ред:

1. Записник са 14. седнице Скупштине општине Врбас,
2. Предлог одлуке о промени Статута општине Врбас,
3. Предлог одлуке о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
4. Предлог одлуке о усвајању Анализе пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
5. Предлог одлуке о стављању ван снаге Програма комасације за     катастарске општине Куцура, Савино Село и Косанчић и престанку важења Одлуке о спровођењу комасације и Одлуке о начелима комасације  катастарске општине Косанчић,
6. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за 2021. годину,
7. Предлог  одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању изради плана развоја општине Врбас за период од 2022-2030. године,
8. Предлог одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
9. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
10. Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Центра за социјални рад општине Врбас за 2021. годину,
11. Извештај о раду и Извештај о материјално финансијском пословању Јавне библиотеке „Данило Киш“ Врбас за 2021. годину,
12. Извештај о раду и Извештај о материјално финансијском пословању Културног центра Врбаса за 2021. годину,
13. Извештај о пословању Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас са финансијским извештајем за 2021. годину,
14. Извештај о раду и пословању Апотекарске установе Врбас за 2021. годину,
15. Извештај о раду Службе ванинституционалне социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас за 2021. годину са финансијским извештајем за 2021. годину,
16. Извештај о пословању Туристичке организације општине Врбас за 2021. годину,
17. Извештај о раду Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2021. годину,
18. Предлог решења о давању  сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас,
19. Предлог  Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Врбас за 2022. годину,
20. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса,
21. Предлог решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса,
22. Предлог  решења о именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас,
23. Предлог решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас,
24. Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врбас за 2021. годину,
25. Предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
26. Питања и предлози.

Председница Скупштине општине Врбас,
Сања Жигић

 
Podeli vest: