Кonkurs za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

Opština Vrbas raspisala je Кonkurs za regresiranje troškova autobuskog prevoza u međugradskom saobraćaju učenika srednjih škola.

Pravo na podršku imaju srednjoškolci sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrbas, „koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole korišćenjem mesečne prevozne karte ili troškova smeštaja u domovima učenika i vikend karte ili dela cene privatnog smeštaja u visini cene domskog smeštaja i vikend karte, za školsku 2020/21. godinu. Isplata će se vršiti iz budžeta opštine Vrbas za period oktobar 2020. godine – jun 2021. godine.

Pravo na podršku u 100% iznosu imaju korisnici dečijeg dodatka – korisnici novčane socijalne pomoći, deca palog borca ili vojnog invalida ili civilnog invalida rata, kao i deca sa smetnjama u razvoju i deca bez roditeljskog staranja.

Pravo na podršku u 70% iznosu imaju deca jednoroditeljskih porodica sa prihodima do 20% većim od cenzusa za dečiji dodatak za jednoroditeljske porodice, prvi učenici iz porodice sa više učenika putnika iz domaćinstva koje ostvaruje pravo na dečiji dodatak, kao i korisnici dečijeg dodatka gde su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na podršku u 60% iznosa imaju učenici po osnovu odličnog uspeha u prethodnom periodu školovanja, a u 50% iznosa od cene mesečne karte imaju ostali korisnici dečijeg dodatka, učenici sa statusom izbeglih i raseljenih lica (ako oba roditelja imaju status izbeglog ili raseljenog lica, a prihodi domaćinstva su u visini cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak za septembar tekuće godine), drugi i svaki naredni učenik putnik iz porodice sa dva ili više učenika putnika korisnika dečijeg dodatka.

O pravu na besplatne ili regresirane troškove prevoza učenika srednjih škola rešava nadležni organ Opštinske uprave Vrbas, na osnovu podnetog zahteva roditelja na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Opštinska uprava, po propisima o opštem upravnom postupku.

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA VRBAS
OPŠTINSКA UPRAVA
Dana: 10.septembra 2020. godine
21460 VRBAS, M. Tita 89
Tel/faks: 021/705-990, 021/7954-000

Na osnovu člana 20. Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom /“Službeni list Opštine Vrbas“, broj 9/18 i 23/20/ i saglasnosti Opštinskog veća sa sednice održane 9.septembra.2020. godine, raspisuje se

КONКURS ZA REGRESIRANJE TROŠКOVA PREVOZA UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA

REGRESIRANJE TROŠКOVA autobuskog prevoza u međugradskom saobraćaju UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrbas koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole korišćenjem mesečne prevozne karte ili troškova smeštaja u domovima učenika i vikend karte ili dela cene privatnog smeštaja u visini cene domskog smeštaja i vikend karte, za školsku 2020/21. godinu, vršiće se iz budžeta opštine Vrbas ZA PERIOD OКTOBAR 2020 – JUN 2021. GODINE za sledeće kategorije učenika:

u 100% iznosu za:

– korisnike dečijeg dodatka – korisnike novčane socijalne pomoći.

– decu palog borca ili vojnog invalida ili civilnog invalida rata,

– decu sa smetnjama u razvoju i decu bez roditeljskog staranja.

u 70% iznosu za:

– decu jednoroditeljskih porodica sa prihodima do 20% većim od cenzusa za dečiji dodatak za jednoroditeljske porodice, prvog učenika iz porodice sa više učenika putnika iz domaćinstva koje ostvaruje pravo na dečiji dodatak, korisnike dečijeg dodatka gde su oba roditelja nezaposlena.

u 60% iznosa za: učenike po osnovu odličnog uspeha u prethodnom periodu školovanja.
4. u 50% iznosa od cene mesečne karte za: ostale korisnike dečijeg dodatka, učenike sa statusom izbeglih i raseljenih lica (ako oba roditelja imaju status izbeglog ili raseljenog lica, a prihodi domaćinstva su u visini cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak za septembar mesec tekuće godine), drugog i svakog narednog učenika putnika iz porodice sa dva ili više učenika putnika korisnika dečijeg dodatka.

O pravu na besplatne ili regresirane troškove prevoza učenika srednjih škola rešava nadležni organ Opštinske uprave Vrbas na osnovu podnetog zahteva roditelja na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Opštinska uprava, po propisima o opštem upravnom postupku.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje besplatnih ili regresiranih troškova prevoza učenika srednjih škola, u skladu sa Zakonom, je:

– potvrda škole o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu, fotokopija rešenja za dečiji dodatak, rešenja o pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu, rešenja Centra za socijalni rad da su korisnici novčane socijalne pomoći/, nalaza i mišljenja interresorne komisije, uverenja RGZ o visini katastarskog prihoda, potvrde o visini zarade ili druge odgovarajuće dokumentacije o drugim prihodima domaćinstva za period tri meseca koji prethode mesecu u kome se podnosi zahtev, dokaza o nezaposlenosti roditelja /uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, izjave o zajedničkom domaćinstvu, dokaza o odličnom uspehu učenika u prethodnom periodu, dokaza o statusu jednoroditeljske porodice u skladu sa Zakonom za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i sl.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom /“Sl.glsnik RS“, broj 113/17 i 50/18/ – Izvodi:

“Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi nadležni za rešavanje o pravima pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Organi nadležni za rešavanje o pravima preuzimaju podatke iz prethodnog, iz dostupnih službenih evidencija elektronskim putem ukoliko su umreženi sa bazama podataka u skladu sa zakonom, za podnosioca zahteva i članove zajedničkog domaćinstva koji se odnose na: JMBG, ime i prezime, državljanstvo iz matičnih knjiga, podatke o prebivalištu iz registra prebivališta, podatke o prihodima i imovini iz službenih evidencija poreske uprave, podatke o prijavi na osiguranje i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podatke o posedovanju nepokretnosti iz katastra nepokretnosti i drugih javno dostupnih evidencija.

Za zahtev iz prethodnog stava od podataka o ličnosti nadležni organ može zahtevati sledeće podatke o podnosiocu zahteva, o članovima njegovog domaćinstva, odnosno porodice, i to:

JMBG, ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, državljanstvo, datum i mesto i opština rođenja, podaci o bankovnom računu na koji se vrši isplata, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, vrsta srodstva;
Podatke o socio-ekonomskom statusu u obimu koji je definisan uslovima za ostvarivanje prava definisanih zakonom – podaci o prihodima i imovini, podaci o plaćenim doprinosima, podaci o zaposlenju i poslodavcu, podaci o stambenom statusu, bračni status, status deteta ukoliko se radi o detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, podaci o školovanju dece i to naziv i mesto obrazovne ustanove i obrazovni status deteta, podaci o imunizaciji dece i to naziv i mesto zdravstvene ustanove u kojoj se dete leči i status, podaci o starateljstvu odnosno hraniteljstvu ukoliko postoje;
Podatke potrebne za obračun i isplatu naknada zarade, odnosno naknade plate za ona prava koja imaju karakter naknade zarade, odnosno naknade plate.“

Organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke ukoliko se podnosilac zahteva ne izjasni da će sam pribaviti potrebnu dokumentaciju.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u ŠALTER SALI OPŠTINSКE UPRAVE VRBAS, VRBAS, M. Tita 89, ŠALTER BROJ 8. Telefon: 021/7954-088.

OPŠTINSКA UPRAVA VRBAS

 
Podeli vest: