Poziv na javnu raspravu

Na osnovu člana 88., 89., 90. stav 1. tačka 5. i člana 92. Statuta opštine Vrbas („Službeni list opštine Vrbas“, broj 26/2018) i člana 2., 3. i 19. Odluke o organizovanju i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Skupštine opštine („Službeni list opštine Vrbas“, broj 6/2019 i 25/2019), Opštinsko veće opštine Vrbas raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI I PROGRAM SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

Predmet javne rasprave je Nacrt odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 27 i 36.

Javna rasprava će trajati u periodu od 10.septembra 2020. godine do 24. septembra 2020. godine.

Sastavni deo ovog poziva je: Nacrt odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 27 i 36, koje će biti objavljene na zvaničnoj internet stranici opštine Vrbas www.vrbas.net i na oglasnoj tabli Opštine Vrbas.

Dana 18.septembra 2020. godine održaće se okrugli sto na kome će se prezentovati Nacrt odluke o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka 27 i 36, u periodu od 9:00 do 13:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Vrbas, u Odeljenju za urbanizam, stambene poslove, zaštitu životne sredine i energetski menadžment, III sprat, kancelarija broj 3, ulica Maršala Tita broj 89, Vrbas. Na prezentaciji će biti prisutni predstavnici Odeljenja za urbanizam, stambene poslove, zaštitu životne sredine i energetski menadžment .

Predloge, primedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava Vrbas, 21460 Vrbas, ul. Maršala Tita broj 89 za Opštinsko veće ili u elektronskom obliku na email: sluzbaov@vrbas.net.

Nakon sprovedene javne rasprave Odeljenje za urbanizam, zaštitu životne sredine i energetski menadžment sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Predsednik Opštinskog veća,
Predrag Rojević, s.r.

Dokumentacija

 
Podeli vest: