Kanal će zagađivati dok ne počnu da ga čiste

Kanal će zagađivati dok ne počnu da ga čiste

Ovako možemo ukratko opisati utiske sa javnog uvida Prostornog plana područja posebne namene za projekat čišćenja Velikog bačkog kanala kroz Vrbas.

Ovom prilikom ćemo pokušati da odgovorimo na pitanja zašto, kada i kako.

Kako bi se otpočelo sa realizacijom ovog, za opštinu Vrbas najznačajnijeg projekta od doba industrijalizacije koje je i odgovorno za zagađenje, neophodno je da se zadovolje tri prethodna uslova.

Prvi je, priprema tenderske i tehničke dokumentacije od koje je za naše sugrađane najbitnija izrada Studije uticaja na životnu sredinu projekta čišćenja VBK.

Taj posao su na sebe preuzeli delegacija EU u Srbiji i Ministarstvo za evropske integracije preko programa PPF8 koji je finansiran od strane Evropske unije. Predstavnici PPF8 programa su dali uveravanja da će taj posao biti obavljen do juna 2020. godine i da će sva projektna rešenja koja se usvoje za čišćenje VBK biti u skladu sa evropskim standardima. 

Najbitnija pitanja za naše sugrađane kada je reč o samom izvođenju projekta čišćenja kanala se rešavaju upravo u ovoj fazi i ako se neko pita kada bi se trebalo uključiti, odgovor je – upravo sada. Nakon usvajanja svih rešenja, pristupiti će se realizaciji i malo šta se tada može promeniti u tehnologiji čišćenja Velikog bačkog kanala. 

Ono što se razlikuje u odnosu na prvobitni nacrt Prostornog plana iz decemba 2018. godine je to da se tehnologija čišćenja dramatično promenila. Odustalo se od rešenja koje je predviđeno Studijom „Hidrozavoda DTD“ da se toksični mulj cevovodima transportuje i lageruje u polja za sušenje sedimenta na tri privremene deponije. Dalje je bilo predviđeno da se isparavanjem mulj dovede do 40% vlažnosti i nakon 3 godine bi se započelo tretiranje odgovarajućim tehnološkim postupkom koji bi trajao 6 godina. Najveći problem u celom ovom postupku je predstavljao upravo uticaj tako odloženog mulja na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, a samim tim i na zdravlje građana koji žive u blizini VBK.

Novo rešenje, predstavljeno prošle nedelje u sali SO Vrbas, predviđa isušivanje zagađenog toka od ustave na Šlajzu do uliva kucurskog kanala (kanal Bečej-Bogojevo) u VBK i drugačiji tretman mulja na privremenoj deponiji kod Stare ciglane.  Ono što je najbitnija novina je da će se zagađeni sediment do potrebnog nivoa vlažnosti, ovoga puta od 65%, dovoditi isparavanjem u samom koritu kanala. Dakle, prvo bi se ocedila voda iz korita kanala, a zatim bi se isparavanjem mulj dovodio u stanje povoljno za tretman. Utovar bi bio vršen bagerima, a transport kamionima koji bi koristili trasu isušenog korita. Takođe, Prostorni plan se usvaja na period od deset godina i iz njega se ne mogu utvrditi tačni rokovi za isušivanje do potrebnog nivoa vlažnosti, transport i tretman otpada. Količina otpada u koritu VBK je oko 370.000 m3, od toga je oko 95.000 m3 nezagađen mulj i oko 275.000 m3 zagađen. Jedino što se može videti je da postrojenje za preradu ima kapacitet od 100 tona na dan ili oko 30.000 tona godišnje.

Na javnom uvidu se, uporedo sa Prostornim planom, nalazi i Studija o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu koja predviđa konstantan monitoring stanja vazduha, vode i zemljišta za vreme trajanja izvođenja projekta, prevoz i tretman u skladu sa domaćim propisima i kontrolu rada izabranih operatera od strane nadležnih inspekcijskih organa. Odlaganje otpada nakon tretmana se vrši na deponije, a ukoliko se ne postigne zadovoljavajući kvalitet otpada, na zakonom predviđen način za utvrđenu vrstu opasnog otpada. Kao jedno od rešenja se pominje i spaljivanje tretiranog otpada u cementarama. 

Drugi uslov koji je prethodno potrebno ispuniti, je proširenje kanalizacione mreže i puštanje u rad centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda (CPPOV). Kao što znamo CPPOV je projekat koji je započet još 2007. godine i koji dan danas nema upotrebnu dozvolu a kao takvo ne može da obavlja delatnost. Glavni razlog za to leži u činjenici da opštine Vrbas i Kula nisu ispunile svoj deo projektnog zadatka i obezbedile dovoljan kapacitet komunalnih otpadnih voda za nesmetan rad postrojenja. Do kada će to biti tako, niko ne zna da odgovori. Ono što sigurno znamo je da je južni krak kanalizacione mreže B.D.Polje-Zmajevo-Ravno Selo završio na sudu zbog neraščišćenih računa sa izvođačem radova, a zapadni krak Kucura-Savino Selo nije odmakao ni blizu da bi se pričalo o priključenju na CPPOV. Za sve ovo su potrebna ogromna sredstva koja se u ovom momentu mogu ishodovati samo sa viših nivoa vlasti jer je opštinska kasa lošim rukovođenjem ispražnjena. 

Treći, ujedno i najbitniji uslov za početak izvođenja projekta, je zaustavljanje zagađenja VBK i lateralnih kanala. Neverovatno je da se sprečavanje zagađivanja životne sredine i zdravlja ljudi koji u Vrbasu žive ostavlja za sam početak radova na izmuljavanju za koje je neizvesno kada će i da li će uopšte otpočeti. Na ovoj nespremnosti da se zagađenje zaustavi vidimo svu bahatost odgovornih lica i nemoć države. Razlog tome je nažalost upravo država tj. Vlada RS, koja je usvojila Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vodama koje su u velikoj meri u skladu sa EU standardima i dala rok za njihovo dostizanje do kraja 2025.godine. Dakle, zagađivači imaju mogućnost da nesmetano zagađuju kanal koji prolazi kroz širi centar Vrbasa i narednih 6 godina (a to znači da do tada ne moraju da se priključuju na CPPOV). Zakon o zaštiti životne sredine svakako ne daje te mogućnosti ali inspekcijski organi u Srbiji, već poslovično, ne rade svoj posao.

Sada već zaključujete da ćete odgovor na pitanje kada će se početi sa čišćenjem VBK morati sami da izvučete iz svih ovde predstavljenih činjenica. Umesto da se u najkraćem roku zaustavi zagađenje Vrbasa, da se industrija i ostali zagađivači VBK nateraju da se priključe na CPPOV, da se CPPOV-u omogući rad i da se u najkraćem roku pristupi čišćenju VBK, mi imamo zbrku u kojoj najviše profitira krupni kapital podržan od strane države. Ovakva situacija u Vrbasu pokazuje da je republička Strategija upravljanja vodama, u delu zaštite voda od zagađenja, samo mrtvo slovo na papiru.

Za nas, građane opštine Vrbas, je najbitnije da se posao čišćenja zagađenja iz VBK konačno obavi i da bude bezbedan po naše zdravlje. Prvi koraci ka tome su zaustavljanje zagađenja i usvajanje Studije uticaja na životnu sredinu projekta čišćenja VBK koja je u izradi.

Da bi se to ostvarilo u najboljem interesu svih nas, potrebno je da budemo glasniji i da se, kada Studija uticaja bude na stolu, pojavimo u mnogo većem broju u sali naše lokalne skupštine. 

Udruženje građana Lokalna alternativa Vrbas

 
Podeli vest: