Dezinformacije u vezi sa isključenjem dužnika

Prenosimo u celosti demanti na komentare povodom obaveštenja o isključenju dužnika sa vodovodne mreže koje smo dobili iz JKP Komunalac:

Proteklih dana u elektronskim medijima su se pojavile dezinformacije u vezi sa isključenjem dužnika sa vodovodne mreže, koje su plasirale političke organizacije i pojedinci, a koje su uznemirile javnost.

JКP „Кomunalac Vrbas” sa vodovodne mreže isključuju samo one korisnike koji duži vremenski period ne plaćaju račune za isporučene komunalne usluge. Pre isključenja, oni koji imaju zaostali dug, više puta budu opomenuti da isti izmire.
Istine radi, da oni koji pišu nestručne i nedobronamerne komentare ne bi dovodili građane u zabludu, napominjemo da Zakon o komunalnim delatnostima dozvoljava isključenje korisnika sa vodovodne mreže pod uslovima koji su propisani, a koji se strogo poštuju, a takođe i Zakon o zaštiti potrošača.

U Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br.88/2011,104/2016 i 95/2018) Član 19. stoji:
„Vršilac komunalne delatnosti ne može uskratiti komunalnu uslugu korisniku, osim u slučaju kada korisnik:
1) izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja;
2) koristi uslugu protivno propisima;
3) neosnovano ometa druge korisnike usluga;
4) ne plati komunalnu uslugu u utvrđenom roku;
5) nenamenski koristi komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obavešten.

Za komunalne usluge iz člana 2. stav 3. tač. 1) do 4) ovog zakona, rok iz stava 1. tačka 4) ovog člana ne može biti kraći od 60 dana počev od dana dospelosti prvog neplaćenog potraživanja.
Vršilac komunalne delatnosti dužan je da u pismenoj formi obavesti korisnika komunalne usluge o mogućnosti obustave komunalne usluge usled nastupanja slučaja iz stava 1. ovog člana i ostavi mu primereni rok za ispunjenje obaveze.
Jedinica lokalne samouprave bliže uređuje u kojim slučajevima iz stava 1. ovog člana i pod kojim uslovima se može uskratiti komunalna usluga.
Vršilac komunalne delatnosti dužan je da najkasnije u roku od dva dana od izmirenja duga za izvršenu komunalnu uslugu i plaćene propisane naknade za ponovno priključenje nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.”

Voda koja se potroši mora se platiti. Za proizvodnju i distribuciju vode ulažu se i sredstva i rad i samo uz redovnu naplatu potraživanja sistem može biti stabilan i održiv, a usluge redovne. Besplatno građani vodu mogu koristiti sa javnih česmi čije održavanje finansira Opština Vrbas.

Do skora su korisnici imali mogućnost da sklope sporazum i svoj dug izmire na rate, o čemu je preduzeće u više navrata obaveštavalo putem medija, na sajtu preduzeća i putem društvenih mreža.
Po računu za komunalne usluge plaća se utrošena voda i kanalizacija, usluga održavanja vodovodnog priključka i odnošenja komunalnog otpada. Jasno je da motiv pojedinaca za neplaćanje računa nije voda za piće, već neplaćanje ukupnog računa. Ako iz nekog razloga ne žele da plate vodu, kako objasniti to da ne plaćaju ni kanalizaciju i odnošenje smeća. Pored velikih troškova u proizvodnji i distribuciji vode preduzeće ima troškove i za održavanje kanalizacione mreže i odnošenje smeća. Oni koji pišu nestručne i neumesne komentare, nadaju se, valjda, da će neko drugi platiti njihov dug.

JКP „Кomunalac Vrbas“, pruža usluge od opšteg interesa svim građanima i privrednicima opštine Vrbas i neće dozvoliti da zbog pojedinaca, ili određenih grupa koje ne izmiruju svoje račune, bude smanjen kvalitet usluga koje pruža, ili da bude obustavljena komunalna delatnost i da se na taj način ugroze građani koji redovno i savesno izvršavaju svoju obavezu plaćanja računa. Među redovnim platišama posebno se ističu korisnici sa skromnim primanjima.

Građanima koji redovno izmiruju račune za isporučene usluge zahvaljujemo se na savesnosti, jer svojim odgovornim ponašanjem pomažu preduzeću da redovno izvršava poverene usluge i konstantno ih unapređuju.

 
Podeli vest: